ודים רוטנברג. מאמרים

העינכלו המחלמל הביטנרטלאה

 
 םעה תדחפהב ,קרב םשארבו ,לאמשה יגיהנמ םיטקונ תוריחבה דעומ ברקתה םע
   ינפמו ,המחלמ ינפמ הלהב תעירזב רקיעב תאטבתמ וז הקיטקט .ישאר ךלהמכ
   ןיינעב רמה ןויסינה ,ןושאר טבממ ."תברותמה םלוע"ה דצמ תושק תויצקנס
  ןכא ,(קוידב ךכ ,ןכ) םילסומהו םיברסה ןיב ךוסכסה אשונב םלועה תוברעתה
    היסולכואה לע עיפשהל לולעו ,הלא םימויאל תיניצר תוסחייתה בייחמ
 םיצור םלועה תבוגתו המחלמ לע םימויא תרזעב .בכעמו שאיימ םרוגכ תידוהיה
 םהיתומחג קופיס תא תונכל ןתינ וב דיחיה םשה-העינכל םיכסהל ונתוא חירכהל
  קר אל רותיוה תא וישכע רבכ תוללוכ ןהיתושירדש ,תאפרע תייפונכ ישנא לש
   -םיברעה םיטילפה יצאצ תבשה תא ,יברעמה לתוכה לע םג אלא ,תיבה רה לע
 תויולחנתהה יוניפ תאו  ,ץראל-םיטסירורטה תורוש ןיב דבכנ םוקמ םיספותה
 םידוהיה תמכסה קרש חינמ קרב .םיברעה ידי לע ובשוי אל םלועמ רשא תומוקממ
    .קדוצ אוהו .ןוטלשה סכ לע ויערמ רבח םוקמו ומוקמ תא רומשת העינכל
 הארי חותינה יכ הווקמ ינאו ,ויטביה לכ לע בצמה חותינב חרכה ונשי ,ןכ לע
   הנחמ ירבח ידי לע טקננה ינידמה וקה ,לכ תישארש רתויב הריבס הרוצב
 דח הביטנרטלא לעב וניה הז וק יכ תינשו , תויוגש תוחנה לע ססובמ לאמשה
  הז רמאמ ךיראהל אל תנמ לעו ,םיבר םיטביה יחכונה בצמל .תילאירו תיעמשמ
 ןתינ תונויערהמ דחא לכ רשאכ ,תיתדוקנ הרוצב םגיצהל לדתשא הדימה לע רתי
                    .ינדיתע ןוידלו תינטרפ הבחרהל
 וא ,הנידמה תא דבאל םיניינועמ םניא ,לודגה םבורב ,לאמשה הנחמ ישאר (1.
 סרפמ לחה , "ולסוא יסדנהמ" לכ םויה ךכ םושמ .תאפרעל הב הטילשה לע רתוול
    לש (!) תינומה הביש דגנ תיעמשמ דח םיאטבתמ ,דירשב הלכו ,ןילייבו
  .ןוטלשב ראשיהל םיניינועמ לאמשה יגיהנמ .לארשי יחטשל םיברעה םיטילפה
    "ןוטלש תרומת םיחטש" ורמאמב ןעט רשאכ ןיטולחל קדצ טכמלופ רוטקיו
   לאמשה ישאר םינכומ ןוטלשה תגשה ןעמל יכ ,(1999 ,ילויב 27 ,"יטסו")
  תא דימשהלו ,ינוחטיבה ונמויקל םייחרכהה םיילאירוטירט םיחטש לע רתוול
 ותכרעהב תושק עגפת וז תינסרה םיניינע תולשלתשהו רחאמ ,תובשייתהה תעונת
   ןוטלשב םססבתהב יכ ,חינהל תועט וז היהת ךא .ןימיה הנחמ לש תימצעה
 ונמזב וגהנש יפכ -םיבהלנ םיטוירטפל וכפהיו םנוויכ תא לאמשה ישנא ופילחי
    םניא םייחכונה םיגיהנמהש ךכב אוה לדבהה .ריאמ הדלוגו ןוירוג ןב 
  םהש היגולואידיאה תמרב אלו תישיאה םתמרב אל ,הנידמה ידסיימל םיוותשמ
   ,ןוטלשה לע םויכ םימחלנ יפוא ירסח םישיא ילדח רתויו רתוי .םיגציימ
 דובכה תלפשהב אלא ,ןימיה הנחמ לש היצזילרומדב קר אל םיניינועמ םה ןכלו
    םיירסומה םהיכרע חוכמ .הנידמה יבשות לכ לש תוימואלה ישגרו ימצעה
 חורב הגופסה המואב טולשל םילגוסמ םניא הלא םישנא םפועמ רדעיהו םידוריה
   המוא ישנאל סחיב .םיינחור םיכרע תלעב המוא ,תימצע הכרעהו הוואג לש
  ךיבסתב .תיגולוכיספ תויקוח יהוז .תותיחנ לש הזע השוחת םישח םה תאזכ
   ןאכמ .םילחנתמה יפלכ לאמשה יגיהנמ לש האנשה ישרוש םינומט קוידב הז
 לע תגצוימה ,תינויצה העונתה תודלות לכ תא תוועלו ליזוהל הפיאשה תעבונ
   ישנא ידי לע תכמתנהו , "םילאוטקלטניא"הו "םישדחה םינוירוטסיהה" ידי
    היגולוכיספ תריצי ,תימואלה הוואגה לש תילטוט הקיחמ .לאמשה הנחמ
 םיאנתב קר -לאמשה יגיהנמ לש םתמרל היסולכואה לכ תלפשה ,הדודרו תינונטק
  העינכ .ןוטלשה תגספב םיחוטבו םיוולש םמצע שיגרהל םיגיהנמה ולכוי הלא
      תגשהל רתויב הלקהו הרצקה ךרדה םה תאפרע לש ויתושירדל הסובתו
                          .תללוכ היצזילרומד
    ישאר תוינכותב תללכנ הניא הנידמה תדמשה ,םדוק יתרמאש יפכ ,תאז םע
 תורטמ תאפרע לש תיזויפאמה ותייפונכלו םהל יכ ,תוטשפב ,וחינה םה .לאמשה
   -םיגיהנמה לש םתעדל ,רתויב ףסכנה תא לבקל רומא היה תאפרע .תופתושמ
 תא – לאמשה ישאר וליאו ,תיאניטסלפה הנידמה יביצקת לע תלבגומ יתלב הטילש
   יגיהנמ .םיכרעה תרסוחמו הוואגה תללושמ ,לארשי תייסולכוא לע הטילשה
 חיר שוח ילעב םניה ,םירנויפאמ לצא תובורק םיתיעל רבדה יוצמש יפכ ,לאמשה
    תויניצה תופיאשה תמרב יכ תיביטקנטסניא םישח םהו ,םהל םימודה יבגל
 אל לאמשה ישנא .רתויב םהילא םיבורקה םה תאפרע לש וישנא תוישיאה בוציעו
  ,םימוחתה לכ תניחבמ תיאדכ הקסיע תאפרעל ועיצה םה -חקמתהל וליפא וחרט
  ילדבהב ובשחתה אל ללכ םה ךא .ומוקמב ובצינ ול ,םמצעב םיכלוה ויה הילע
     ונמזב ונתוא ריהזה קוידב ךכמ .םיימואלה היגולוכיספהו תוילטנמה
 תנידמ תדמשהו ,םיכרע שי םיברעל ,לאמשה יגיהנמ לצא ומכ אלש :יקסניטוב'ז
  םיכרעמ דחא לע המצעב תינמנ הלא , םתגשהל הלומעת תשמשמ קר הניא לארשי
   רובע איה ,הקסיעב תנגוה הרשפ הווהמ לאמשה ישנא יניעבש ,העצהה .הלא
          .ץחלה תרבגהל תותיאו השלוח לש םוטפמיס דוע קר םיברעה
 ויהיו ,םהל ךיישה המ רבד לע םנוצרמ רתוול םילגוסמ ויה אל םלועמ םיברעה
   לבקל םצלאל הדיחיה ךרדה .םידדוב בושיי תומוקמ וא םישודק תומוקמ הלא
 יקוחל םאתהב ,ךכ םושמ .םייזיפ םיחרכה לש ,תינחוכ ךרד התיה הלא םירותיוו
  רתוול ןכומ היהי רחא והשימש םמצעל ראתל םילגוסמ םניא םה ,היגולוכיספה
  לש תלוכיה רסוח איה רותיווה תועמשמ ,םיברעה ליבשב .ןוצר ימעטמ ולש לע
  .םהב בשחתהל ןיא ,הלאכ םיסרטניאו -ולש םיסרטניאה לע ןגהל רתוומה םדאה
   לאמשה ישאר ומכ קוידב םייניצו םיתחשומ תויהל םילוכי םיברעה יגיהנמ
 ןמז ךשמב ןיבהל לאמשה הנחמ חילצה אל הז תאו ,םינוש תאז לכב םה ךא -ונלש
                                 .בר
 
 תאפרע חתפ דיויד פמקב קרב לש רתויב תובידנה ויתועצהל הבוגתב רשאכ (2.
  וריהצה םה דחא הפ טעמכ .לאמשה ישנא לש םנוחטב הנושארל רערעתה ,המחלמב
  יתוא תענכשמ וז תבשוחמ אלו תיעצמא יתלב הבוגת .רנטרפ רתוי םהל ןיא יכ
  םא יכ ,םולשל אל -רנטרפ תאפרעב ואר תמאב םה הז עגרל דעש ךכב לכמ רתוי
   תויפונכ יתש לש תופתוש וז התיה .ןוטלשה תקולחו םעה לש היצזילרומדל
 קפס ליטהל לאמשה ישאר ולחה םואתפשכ ,תומוד תורטמ תגשהל תופאושה ,היפאמ
  ךא .הקסיעה לע םתח טעמכ רבכ ,היה המדנ ךכ ,רשא -ינשה דצה לש ונופצמב
   לש הכורא הרוש המע תררוג ,היה אל םג הארנכו ,ףתוש ןיאש ךכב האדוהה
 האדוה תבייחמ איה .תומילאל השקונ הבוגת תבייחמ איה .תכל תוקיחרמ תוכלשה
  יגיהנמ רשאכ .ןידה תא ךכ לע ונתי םיגושהש תבייחמ איהו .ולסוא תאיגשב
  תא תיתועמשמ וניש םה ,הלא תוכלשה לש תועמשמה ןבומ אולמ תא וטלק לאמשה
    ענמהל ידכ .תעדמ העישפ לש סוטאטסל האיגש לש בצממ ורבע םה :םתדמע
  לאמשה ישנא וטילחה ,לאמשה לש ודמעמו ונוטלש לע תומייאמה ,הלא תוכלשהמ
 .ףתוש לש דמעמל הכז תאפרע .הנידמה לש חווטה יכורא םיסרטניאה תא בירקהל
 ןיב ,םימכסהה יאנת לכ תא רפה תאפרע ךא .ביוא םע םישוע םולשש ונל םירמוא
 ןיגפמה ,הזכ ביוא םע .םולשה ךילהת תפוקתב קשנב שומיש לע רוסיאה תא ראשה
   לש םינושארה םיבלשבכ גוהנל ןיא ,וגשוה רבכש םימכסה םייקל ןוצר רסוח
 ועיבה ,תאז תורמל .ותעינכ רחאל קר ירשפא הזכש ביוא םע םולש -ןתמו אשמה
   ומרגי רשא ,הלא ילוא דבלמ) םיילמיסקמ םירותיוול תונוכנ לאמשה ישנא
     םיטילפה רובע לובגה תחיתפ לשמל -לארשי תנידמ לש תידיימ הדמשהל
    רורב היהש ןוויכמ .הלשכנ םכרדש תודוהל אל קר ,לכה – (םייאניטסלפה
 לש םיאנתב הנידמה תא ביצהל טלחוה ,הלא םירותיווב וכמתי אל לארשי יבשותש
 םיינויחה תוחוכה יוכידל םימרוגה ,לעמ דימת ףחרמ הליצש המחלמו עובק רורט
                .לארשי יבשות לש תימואלה הוואגה תלפשהלו
  דבלמ רבד ךא ,וזכש תעדומו שארמ תרדגומ הפיאש םויקב ןימאהל השק םנמוא
     םישדוחב לארשי תלשממ לש הלועפה יכרד תא ריבסהל לכוי אל הז רבסה
                              :םינורחאה
  אצמנה ,ירצונה רפכב תודמע סופתל וליפא חרט אל רשא ,אבצה תויביסאפ -
 תורמל ,תאז .הליג לע תידימת שא תרטמומ ונממ רשא ,ונתושר יחטשב תילמרופ
  רשאמ תוחפ אל הליעומ התיה רוזיאב אבצה תטילש םייתודידיה רפכה יבשותלש
                             .הליג יבשותל
    לש תומילא תויונגראתה לע תונווכמ תוכמ תיחנהל שקיע תונוכנ רסוח -
                              .םיאניטסלפ
        .תימונוטואה תושרה יחטשל למשחו םיבאשמ ,קלד תקפסא ךשמה -
 ידי לע דחוימב אבוה רשא) תפארע דבלמ ,רחא רנטרפ ונל ןיאש הדמעה תצפה -
    היה 1940ב םא ומכ הדימ התואב ךרעב הנובנ וז הנעט .(סינוטמ לאמשה
  אשמב ךישמהל שיו ,רלטיה דבלמ רחא ףתוש ול ןיא יכ ומעל ריבסמ לי'צר'צ
                    .ןודנול לע תוצצפהה תורמל ןתמו
 םעה לש היצזילרומדבו המחלמה תוכשמתהב תטלושה הטילאה לש קצומ סרטניא קר
   המצע הרטמ התואל .ביואה לש תויסרגאה דודיע לש וז השיג ריבסהל הלוכי
  תויברעה תונידמה יכ רוריבב םיעדוי םהש תורמל .תיחכונה הלומעתה תשמשמ
  המחלמ תצירפו טקילפנוקה תמלסהב תוניינועמ ןניא (ןדרי ,םירצמ) תונכשה
  תנכוסמה תוחקלתהה תא רהמ רתויש המכ הבכת לארשיש ךכל תופצמ אלא ,תבחרנ
  .תילאבולג המחלמב ונילע םייאל לאמשה יגיהנמ םיססהמ אל ,םיאניטסלפה לש
 
  ןוצר דגנ םג ,ץורפל הלולע ןכא וזכ המחלמ ,השלוח ןיגפהל ךישמנ םא (3. 
   םישמשמ ,ונימצע לע ןגהל תלוכיה וא ןוצרה רסוח ,ונלש השלוחה .ונינכש
      םיברעה לש האנשה ישגר תא םילידגמו ,ונידגנ הביא תולועפ יזרזכ
    םיניינעה תא קיזחהל םיברעה םיגיהנמהמ העינמ ידכ ךות ,םיאניטסלפהו
  לש תימדת– ונלש תימדתה קר לארשי תנידמ לש המויק תונש לכ ךשמב .הטילשב
  איה -ודגנ הביא תלועפ לכ דגנ יטלחהו השקונ ןפואב ביגהל הנכומה הנידמ
 תמחלמ .המחלמ הצרפ -הז ןורקיעמ ונקחרתהש םעפ לכ .הז גוסמ תולועפ הענמש
 תמיסח לע חושקו ידיימ ןפואב לארשי הביגה וליא תצרופ התיה אל םימיה תשש
   התיה וב ךשוממה תויטלחהה רסוח .םירצמה ידיב יניס שוביכו ימיה ביתנה
    תודחאתהל רבד לש ופוסב ואיבהש םה ןתמו אשמל הווקתהו הנידמה היורש
 1973ב .תענמנ יתלבל הלודגה המחלמה תא ושעו ,וניביבסש תויברעה תונידמה
   ,םירצמב המחלמה תנוכתב ריכהל ונלש שקיעה תונוכנה רסוח המחלמל ליבוה
  ונאש לככ ,ילסקודרפ ןפואב .ונלש השלוחכ שרפתה הארנכ רשא תונוכנ רסוח
 םישיגדמו ,ונלש םיסרטניאב קרו ךא בשחתהל ונתונוכנ תא ףקות רתיב םיניגפמ
 .םולשל יוכיסה לדוג ךכ ,הלא םיסרטניא תרפהמ ונלש קופיסה יא תא טאש רתיב
 הבושתב ונביוא לש םהיתונוצר תוימיטיגלב הרכהב ביגנש לככ -ךופהה ןוויכבו
     םיניינעה בצמ והז .המחלמל םייוכיסה ורבגי ןכ ,םהלש תויביסרגאל
    תונש לש הפוריאב .ונימי לש הפוריאמ טלחומ ינוש הנושה ,ונירוזאב
 אקווד - תוכלשהה ןתוא לעבו ,קוידב הזל ההז בצמה היה ,תאז םע ,םישולשה
  .תענמנ יתלבל המחלמה תא וכפהש םה ריחמ לכב רלטיה תא תוצרל תונויסינה
 
  ונאו ,הפוריא וא הקירמא לומ דדומתהל םילוכי ונניאש ,ונל םירמוא (4. 
  ריחמ ידבכ םירותיוו ריחמב םולש תנכשה רבדב םהיתושירדל םיכסהל םיבייח
 קר .(תאז ריתסהל חרוט וניא ףא אוהו ,ביוא טלחהב אוה תאפרעש םושמ) ביואל
   םיסרטניאה רומישל םג גואדל "םיתברותמה ונידידי" ומיכסי ,הרואכל ,זא
  ימ לש םיסרטניאל שיא גאדי אל םלועל .םירקש וא ,תויוטש םה הלא .ונלש
  ץמוא קיפסמ םהב ןיאש ,הלאכ םישנא .ומצעב ויתונוצר לע ןגהל ןכומ וניאש
            .דבל םמצע ואצמי דימת ,םהלש לע דומעל ישפנ חוכו
   תא ןיסירפקב ןכשל וננוכתה םיאקירמאה) דחא ףא ונל רזוע היה אל '67ב
 ריאמ הדלוגש רחאל קר קשנ תרבעהל יריוא רשג חתפנ '73בו ,(ורתויש םידוהיה
  ,ןכא .םייתרגש יתלב םיעצמאב טוקנל ץלאינ ונא שואיי לש הרקמב יכ הזמר
  בלב םיאצמנ ונא .ונירוזיאב דואמ יניצר ןיינע ונשי הקירמאלו הפוריאל
  היהי הז רוזאש ךכב םיניינועמ םיבר תוחוכו ,םיילבולג םיילכלכ םיסרטניא
  רקי אוה ןיא דוע לכ ,עקרקה ינפ לעמ ונתמלעה ריחמ ללוכ ,ריחמ לכב טקש
  קוידב .(טנרטניאב שימח יראב לש וירמאמב אורקל ןתינ הז אשונב דוע) ידמ
  ונירוזיאב ,דבלב תישיאהו ,תישיאה םתוניינעתה לש אצוי לעופכ ,ךכ םושמ
  לצ אלב םיריהבמ ונא רשאכ קר תאז םגו ןזוא ונל תוטהל הלא םימע םינכומ
  רומחה םג ,יעצמא לכב טוקנל םינכומ ונא וננוחטב תרימש ןעמל יכ קפס לש
   ושפחי םהו ,ונידידי ונילע םיליעפמש ץחלה קספיי ,זא קרו ,זא .רתויב
     .ונלש םיסרטניאה ןובשח לע אל םעפהו -רבשמה תריתפל תורחא םיכרד
 ךא ,םימילאה אלו םיאכדמה אל ונא יכ בטיה םיניבמ םיברועמה םיפוגה לכ ירה
  בגה לע תויעבה לכ תא ליפהל הלא םיגיצנל טושפ רתוי הברב ןותנ בצמ לכב
    תומואה תא חירכהל םילוכי ונא .ןוטנילק תאז תושעל הסנמש יפכ ,ונלש
 יהוז .רתוי הברה םהל הלעת תאזכ תובשחתה יאש םהל ריהבנ םא קר ונב בשחתהל
 םיעדוי םייניצרה םיאקיטילופה לכ ובש ,ינמוהה ונמלועב תיטילופה תואיצמה
   .םיניבמ אל ינפ דימעהל םיסנמ ךא ,הביא תולועפלו יוכידל ןברוק ונאש
  ןיבי םלועה השוחנ הדמע תטיקנבו ,היברס לש הבצמב ונא ןיא ,לזמה הברמל
  .תולוקש אלו תוינוציק תוטלחהל ונתוא איבהל אל ול בוט רתויש דואמ רהמ
   היהת איה םעפהש ןיבהל םלועל םורגנ םא קר היינש האוש עונמל לכונ ונא
                               .תילבולג
 
  םלועל לאמשה יגיהנמ .השוחנ הדמע תטיקנב קוידב איה ,תאז םע ,היעבה (5.
  האיגשב האדוהב תינתומ וז הדמעש ךכ םושמ קר ולו ,תאזכ הדמע וניגפי אל
  םינכומ םאה ?םיינמיה םיגיהנמה םע המ ךא .ןוטלשה דוביאבו ,לאמשה השעש
 תורהצה םוש םדיצמ םיעמוש ונניא ?וז הפיקת הדמע תגצהל םיינמיה םיגיהנמה
  יכ תומשרתהה תמייק .הווקת רסוח תשוחת תרצונ םיבר לצאו ,ןודינב תורורב
  םיטונ ןיידע םולשה ךילהת לכ לש תיאדוה הסירקה רחאל םג ,ןימיה יגיהינמ
                      .םייטילופ םיקחשמב עשעתשהל
    תא ןתינ םג ול .תרחא תורשפא ונל ןיא .ןורשל עיבצהל ונילעש ןבומכ
   השקב רואלו ותריחב לגרל החמש בורב ,חיטבה רבכ ןורש קירא ךא .ונלוק
 -ונייהד ,תודחא תלשממ םיקי תוריחבב ונוחצנ רחאל דימ יכ ,יקסנרשמ תישיא
  תומשגתהה קוידב תלבקתמ .הלעמל םירכזנה םעה יאכדמו יסיבמ לכ םע דחאתי
    יתשבש העורג תוחפה תא םירחוב :עצבמ"-"רדסב"מ הבוצע החידב לש היחה
               ."הנתמב םילבקמ רתוי העורגה תא -תויורשפאה
  ,ונממ תעבונה תענמנ יתלבה המחלמלו "םולשה ךילהת"ל הביטנרטלא ,תאז םע
 םניא ותרובחו תאפרעש ,רמגנ הזה ךילהתה יכ הרורב הרהצהב קר תויהל הלוכי
  המ -ונתוא םילאוש .המחלמ תעב ביואבכ םהב גהננ ונאו ,םירנטרפ םיווהמ
 ינש דצמו ,תילארשי תוחרזא םהל קינעהל רשפא יא ירה ?םיאניטסלפה םע תושעל
    הנידמכ ונלש סוטאטסה לע רומשל לכונ אל ,תוחרזא םהל קינענ אל םא
   בצמב םיאצמנ ונא .הטושפו תיעמשמ דח תויהל הכירצ ונתבושת .תיטרקומד
  יוכיסהו ,ונתדמשהב םנוצר לע הדעו םע לבק םיריהצמ םיאניטסלפה .ידוחיי
   יפכ .תסנכל הריחבה תוכז תא םהל קינענ םא דח ןפואב לדגי ךכב םתחלצהל
  ירבחמו ,םייברעה לארשי יחרזאמ וז םתפיאשל קוזיח ולבקי םה ,ררבתה רבכש
   םג הצואת רובצת םתפיאש תומשגתה .םדי לע ורחבנ רבכש םייברעה תסנכה
 ךילהת לש תרשפתמ יתלבה הקיגולה חוכמ טושפ -הלא םיחרזא לש םנוצרל דוגינב
 הבושח ידוהי ינידמו ימואל םויקל ונלש תוכזה ךא .לארשי היוצמ ובש הדמשהה
 שפוחו םייחה תוכז .אדירג םיינמוה םילוקישמ תאזו -יחרזא ןויוושל םתוכזמ
   םה -הדמשהב םהילע םימייאמ ונא אל .האוושה תורב תויוכז ןניא העבצהה
                           .ונילע םימייאמה
 יאנתכ ,הכותב תללוכ תפסונ האוש תעינמו תימצע הנגהל ונתוכז ,רעצה הברמל 
    לכב תיאבצ הטילש ןכו ,םייחרזא םיאנתב םיאניטסלפה תלבגה תא ,יחרכה
 רשא ,םיאניטסלפ םתוא .הביטנרטלא האצמנ אל ןיידע ךכל .ןדריה דע -וניחטש
  אבצ אלל ךא) תימצע הטילש תולעבב הבחר הימונוטואב קפתסהל םימיכסמ םניא
  םמצעל שפחל וכרטצי (לארשי תנידמלש ץוחהו םינפה תקיטילופ לע העפשה וא
                              .תרחא ץרא
 
 תא רותפל תנמ לע ויד יארחאו יניצר אוהש דחא גיהנמ קר ריכמ ינא םויכ (6.
 ידכ קיפסמ יטלחה םג תאז םעו ,תאז המדא לע ונמע לש תויסיסבה םויקה תויעב
   רשא ,גיהנמ .תילארשיה הקיטילופב ,ענמנ יתלבה ךא ,דחה הנפמה תא עצבל
  .תורעשהל אשומ וא ,ןכותמ קיר לילצ רשאמ רתוי איה היגולואידיא וליבשב
  לע רבגתהל לכוי המואה לש לש םיאירבה תוחוכה לכ םע ףותישב רשא ,גיהנמ
  שאר אוה הז גיהנמ .תפסונ האוש תארקל תורדרדתהה תא רוצעלו היצזילרומדה
 תודוא תוססובמ יתלבה תומשאהל ונימאת לא .ןילגייפ השמ -"ונצרא וז" תעונת
 קיפסמ וב שיו ,קיפסמ הריהב בצמה תא ותייאר ,טושפ -הז םדא לש ותוינוציק
  .וירפסו וירמאמ תא וארק .הפוצ אוהש המ תא ונתיאמ ריתסהל אל ידכ ץמוא
          .ונילרוג יולת וב יכ ,ויתולחתה לכב וב וכמת .ובשיח